January 1, 2020

Hodnotiaca správa o činnosti oddielu Karate klub Slávia UPJŠ Košice za rok 2019

V roku 2019 oddiel Karate klub Slávia UPJŠ Košice pokračoval v tréningovej činnosti začatej ešte v septembri 2018, t. j. po ukončení letných prázdnin a začatí novej sezóny.

V priebehu roka 2019 sa tréningového procesu sa zúčastňovalo 63 cvičencov, z toho 48 cvičencov tvorila mládež do 18 rokov, dvaja cvičenci boli študenti VŠ a 13 cvičencov patrí do kategórie ostatní. Tréningový proces je zabezpečovaný štyrmi kvalifikovanými trénermi v priestoroch telocvične Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Parku Angelinum 9.

Po ½ roku prípravy kurzistov/začiatočníkov sme pre nich 7. 2. 2019 urobili páskovanie – skúšky na zvýšenie stupňa technickej vyspelosti. Páskovania sa zúčastnilo 6 cvičencov. Na konci školského roka 2018/2019 sme 20. 6. 2019 urobili pre stredne pokročilých cvičencov a začiatočníkov páskovanie – skúšky na zvýšenie stupňa technickej vyspelosti. Páskovania sa zúčastnilo 16 cvičencov. V priebehu celého roka sme sa zúčastňovali rôznych súťaží - či už regionálnych, celoslovenských, tak aj medzinárodných.

Zoznam jednotlivých súťaží a umiestnenie našich cvičencov sú uvedené v tabuľkovej prílohe. Počas roka 2019 sme mali v širšej reprezentácii SR štyroch cvičencov: * Bugoš Adam, * Herditzka Vivien, * Herditzka Muriel, * Váczy Anna.

Ako širšia reprezentácia SR sa títo cvičenci zúčastňovali celoslovenských a medzinárodných súťaží s mnohými úspechmi, ktoré sú uvedené v tabuľkovej prílohe reprezentácie.

Medzi najväčšie reprezentačné úspechy oddielu bol postup Anny Váczy na MS, v kategórii „kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg“, ktoré sa konali v Čile, v meste Santiago - Chile v dňoch 23. - 27. októbra 2019, kde naša reprezentantka postúpila do tretieho kola.

Po ukončení sezóny 2018/2019 počas školských prázdnin sa oddiel zameriaval na letnú kondičnú prípravu cvičencov, ktorú tvorili rôzne behy a posilňovanie. Pre tréning obratnosti a zlepšenie reakcií cvičencov sa hrali loptové hry.

Pred otvorením novej sezóny 2019/2020 zorganizovali cvičenci, rodičia a priatelia klubu svojpomocné generálne upratovanie a drobné rekonštrukčné práce v telocvični (vysprávky stien telocvične a ich následné vymaľovanie, výmena svietidiel,….).

Začiatkom školského roka 2019/2020 sme zorganizovali nábor nových cvičencov - kurz, ktorého sa zúčastňuje prevažne mládež do 18 rokov v počte 20 cvičencov.

Od apríla 2019 funguje aj nová internetová stránka oddielu www.karate.upjs.sk, na ktorej sú uvedené všetky potrebné informácie o Karate klub Slávia UPJŠ Košice. Priebežne sú na túto stránku pridávané všetky činnosti oddielu a výsledky súťaží, ktorých sme sa zúčastnili.

„Čestne vyhlasujem, že na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa §5, ods. 2 VZN č.190 neboli použité osobitné verejné prostriedky.“


Súbory na stiahnutie:

Hodnotiaca správa o činnosti oddielu Karate klub Slávia UPJŠ Košice za rok 2019
Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach
Medailové umiestnenie 2019

Partneri


Činnosť nášho klubu podporuje mesto Košice